GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Činnost výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny v roce 2020

Z prezentace prof. MUDr. Mariana Kacerovského, Ph.D., která zazněla na webináři PERINATOLOGIE V ROCE 2020, kterou uspořádala Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP.

16. 6. 2021 Perinatologie v roce 2020

Prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D., předseda výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČGPS ČLS JEP) představil nejdůležitější aktivity, jež řešil výbor této sekce v roce 2020.

 

Nástavbový obor perinatologie a fetomaternální medicína

Výbor SPFM navrhl akreditační komise ministerstva zdravotnictví několik změn ve vzdělávacím programu. Jednou z těch nejzásadnějších byl fakt, že příprava v délce minimálně 24 měsíců probíhá v perinatologickém centru intenzivní péče či intermediární péče, z toho tři měsíce v centru, které má akreditaci pro subspecializaci perinatologie a fetomaternální medicíny od European Association of Perinatal Medicine (EAPM). Změnily se taktéž praktické dovednosti, resp. počty výkonů a jejich vykazování, které již reflektují obě části oboru – perinatologii a fetomaternální medicínu. V případě perinatologie bude třeba vykázat management určitého počtu těhotenství s definovaným konkrétním rizikem (potvrzení školitelem v log-booku) a vedení určitého počtu patologických porodů (kopie operační protokolu nebo zprávou o porodu). Z hlediska fetomaternální medicíny je nutné, aby adept provedl minimálně 30 invazivních výkonů prenatální diagnostiky, z toho by mělo být 10 biopsií choria (CVS). Zásadní novinkou je, že bude vyžadován certifikát ČGPS ČLS JEP pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415 – tedy Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče. Případně bude možné certifikát nahradit zdokladováním, že adept vyšetřil a zdokumentoval 30 závažných morfologických vad plodu, provedl 20 kombinovaných screeningů v I. trimestru těhotenství, 20 podrobných hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20.–22. týdnu těhotenství a také že absolvoval certifikované kurzy ČGPS ČLS JEP (dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a mateřských cévách, vícečetné těhotenství).

 

Koncept center porodní asistence

Další věcí, která loni rezonovala výborem SPFM, byl dokument „Metodické doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru gynekologie a porodnictví a neonatologie pro efektivní organizaci práce porodnic a pro maximální zabezpečení personálního využití porodních asistentek při vedení porodu v rámci stávající sítě porodnic – koncept tzv. Center porodní asistence“, vydaný ve Věstníku ministerstva zdravotnictví 11/2020. Návrh dokumentu s byl sice projednán a schválen odbornými společnosti, konkrétně ČGPS ČLS JEP, Českou neonatologickou společností ČLS JEP a Sdružením nemocničních gynekologů a porodníků. Nicméně finální publikované znění bylo zcela rozdílné a nebylo schváleno dotčenými odbornými společnostmi, navíc byly přidány velmi kontroverzní přílohy. Dokument nemá podporu odborných společností. Přílohy dokumentu nejsou v souladu s doporučenými postupy ČGPS ČLS JEP, proto představují rizika pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru gynekologie a porodnictví. O této skutečnosti odborné společnosti neodkladně informovaly ministerstvo zdravotnictví. Po dohodě všech zúčastněných stran bude iniciováno nové jednání o nové verzi dokumentu.

 

Zákon o komoře porodních asistentek

Co se týká návrhu zákona o komoře porodních asistentek, který výbor SPFM v roce 2018 podpořil, ukázalo se, že ani v tomto případě nebylo finální znění návrhu zákona předloženo odborné společnosti k oponování a ke schválení. Na to ČGPS ČLS JEP reagovala dopisem adresovaným ministru zdravotnictví, Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny ČR a Výboru pro zdravotnictví Senátu PČR, ve kterém stálo, že návrh zákona o komoře porodních asistentek v předložené podobě nebyl vnímán odbornou společností jako přínos pro péči o těhotné, rodičky a šestinedělky v ČR. Prozatím byl návrh tohoto zákona stažen z dalšího projednávání.

 

Doporučené postupy a jiné aktivity

Další věcí, na které se výbor SPFM loni významně podílel, byla organizace péče o těhotnou pojištěnku – zaevidování těhotné ženy k porodu a následná předporodní ambulantní péče v porodnici (tzv. check-in). Tento „check-in“ se stal součástí zrevidované formy doporučeného postupu Zásady dispenzární péče v těhotenství. Aktuálně probíhají revize následujících doporučených postupů: Antitrombotické zajištění žen v průběhu těhotenství, za porodu a v šestinedělí z roku 2010, Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu z roku 2013 a dále revize a sloučení tří doporučených postupů týkajících se vícečetného těhotenství z roku 2013, která jsou zaměřena na prenatální péči, vedení porodu a ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče.

Na žádost European Association of Perinatal Medicine o nominaci národních odborníků ke spolupráci na vzniku evropských doporučených postupů v perinatální medicíně na téma podání oxytocinu pro indukci porodu a posílení děložní aktivity a epiziotomie byli SPFM nominováni MUDr. Petr Janků, Ph.D., a prof. MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D.

Pokud jde o ostatní aktivity, výbor SPFM mimo jiné udělil doporučující stanovisko Gynekologické a porodnické klinice 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze k uznání statutu perinatologického centra intermediární péče. Dále poskytl vyjádření k pelvimetrii v těhotenství nebo před porodem, přičemž nedoporučil rutinní provádění tohoto měření, neboť nezlepšuje predikci průběhu porodu či diagnostiku kefalopelvické disproporce.

 

Tento text byl poprvé uveřejněn v časopisu GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ, vydání 2/2021

 

Přečtěte si další texty z webináře PERINATOLOGIE V ROCE 2020

Těhotné a covid-19

Inovace komplexní péče o těhotnou ženu v ČR – krátce, stručně, aktuálně

Výsledky perinatální péče v ČR za uplynulý rok

Získejte maximum.
Prémiový obsah a bonusy
pro praxi